Aktuality

 
07.06.2012
Zahrnutí 13 látek do přílohy XIV - povolování
Na jaře roku 2012 Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila návrh třinácti látek pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH, tedy do přílohy, která obsahuje látky podléhající procesu povolování . Mezi třinácti vybranými látkami jsou i tři materiály, se kterými EURO-Šarm spol. s r.o. obchoduje.(více)

11.04.2012
JAK VYPADÁ OZNAČOVÁNÍ PODLE CLP V PRAXI?
Nařízení CLP (nařízení ES č. 1272/2008) stanovuje nové požadavky na systém označování látek a směsí a přináší zcela novou strukturu označení. EURO-Šarm spol. s r.o.  balí látky podle nařízení CLP od 1. 12. 2010. Aby bylo označení pro uživatele více srozumitelnější, pokusíme se přiblížit význam těchto nových prvků označení(více)

22.02.2012
TRICHLORETHYLEN A POVOLOVÁNÍ PODLE REACH (nařízení (ES) 1907/2006)
Evropská chemická agentura (ECHA) navrhla 13 prioritních látek z kandidátského seznamu (včetně trichlorethylenu), aby byly zařazeny do přílohy XIV nařízení REACH (látky podléhající povolení).(více)

21.02.2012
BEZPEČNOSTNÍ LISTY V NOVÉM FORMÁTU
Požadavky nařízení REACH ovlivňují rovněž strukturu a obsah bezpečnostního listu (formát bezpečnostního listu podléhá nařízení komise (EU) č. 453/2010). Bezpečnostní listy se stávají výrazně komplexnější.(více)

20.07.2010
Nových 8 SVHC látek oficiálně přidaných na seznam kandidátů
Dne 18.6.2010 přidala Evropská chemická agentura (ECHA) dalších 8 látek na listinu kandidátů pro autorizaci – tzv. seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (Substance of Very High Concern).(více)

05.05.2010
NÁVRH ROZŠÍŘENÍ LISTINY SVHC
Agentura ECHA nedávno zveřejnila seznam osmi látek, které byly navrženy pro zařazení mezi látky SVHC (Substances of Very High Concern).(více)

04.05.2010
REACH MADE IN CHINA
Dne 19 ledna 2010 vydalo čínské ministerstvo pro životní prostředí novelu č.7 zákona o ohlašování nových chemických látek. Tato novela se velmi podobá evropskému nařízení REACH a proto se pro ní ujal název China REACH.(více)

19.02.2010
REACH kontroly zaměřené na zhotovitele přípravků
Orgán Evropské chemické agentury (ECHA), tzv. Fórum pro výměnu informací a prosazování nařízení (Forum for Exchange of Information on Enforcement), se na svém šestém zasedání rozhodlo v příští kontrolní etapě zaměřit na výrobce přípravků, kteří přestavují první stupeň následných uživatelů látek.(více)

08.02.2010
REACH seznam látek SVHC se zdvojnásobil
Dne 13. ledna přidala Evropská chemická agentura (ECHA) dalších 14 látek na listinu kandidátů pro autorizaci - tzv. seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (Substance of Very High Concern).(více)

27.01.2010
Konzultace o nových SVHC kandidátech
1. září 2009 ECHA zveřejnila návrh dalších 15 chemických látek, u kterých se jedná o zařazení mezi tzv. SVHC látky (Substance of Very High Concern)...(více)

26.01.2010
ECHA zveřejnila první seznam registrovaných látek podle REACH
Evropská chemická agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila 7. října seznam 156 látek, které byly registrovány podle REACH do 24. září 2009...(více)

25.01.2010
První novela nařízení CLP
Evropská Komise pro účely přizpůsobení se vědeckotechnickému pokroku vydala první doplnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)...(více)

24.01.2010
Připravuje se nový chemický zákon v ČR
V plánu legislativních prací na rok 2009 je uvedena příprava nového zákona o chemické bezpečnosti, který vychází z novelizovaného znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých zákonů...(více)

1-20