FAQ

 
V této sekci naleznete přehled nejčastějších otázek a odpovědí k nařízení REACH, CLP a souvisejícím předpisům, které by Vám mohly být nápomocny ve Vaší praxi.
Databáze častých otázek je sestavena na základě nejčastějších otázek od našich zákazníků a navíc zahrnuje také otázky o velmi specifických aspektech nařízení REACH, které jsou podle našeho názoru zajímavé pro širokou veřejnost. Databáze je pravidelně aktualizována.

Přehled témat:
 • 1. REACH obecně
  • 1.1. Co je to REACH a kde mohu najít více informací?

   Slovo REACH je zkratkou pro nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), které vstoupilo v platnost dne 1.6.2007.
   Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky v rámci Evropského společenství, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. REACH svou formou nařízení je nadřazený ostatním právním předpisům ve své oblasti působnosti a svou komplexností pokrývá pravidla pro obchod, výrobu a užívání chemických látek v rámci EU. Nový systém kontroly chemických látek by měl zajistit, aby se nejpozději do roku 2020 používaly pouze chemické látky (samostatně, v přípravcích nebo předmětech) se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.
   REACH se nevztahuje na odpady, přepravu nebezpečných látek, neizolované meziprodukty, látky v tranzitu (pod celním dohledem) a radioaktivní látky
   Více informací o legislativě REACH můžete získat na těchto stránkách:
   www.echa.europa.eu
   http://cefic.be/en/REACH-implementation.html
   http://www.schp.cz
   http://www.cenia.cz
  • 1.2. Co je to ECHA a jakou má funkci?

   ECHA, neboli Evropská agentura pro chemické látky (European Chemicals Agency), je hlavním koordinačním a implementačním centrem pro REACH. Agentura sídlí v Helsinkách ve Finsku a řídí procesy registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Současně zajišťuje, aby všechny tyto procesy byly konzistentní napříč Evropskou unií. Vytváří a spravuje nezbytné databanky nutné pro chod systému, vyvíjí softwarové nástroje a návody, poskytuje Komisi a členským státům odbornou pomoc. Více informací na www.echa.europa.eu
 • 2. Registrace
  • 2.1. Co podléhá registraci?

   Registrují se chemické látky, které byly vyrobeny nebo dovezené do EU jedním registrantem v množstvím rovném nebo vyšším než 1 tuna ročně. Limit jedné tuny se vztahuje na látky, ať už jsou uváděny na trh samostatně, v přípravcích nebo jsou součástí předmětu (pokud dochází k jejich uvolňování v průběhu životnosti předmětu včetně jeho zneškodnění). Na izolované meziprodukty vyráběné/dovezené v množství ≥ 1 tuna ročně se vztahuje registrace v omezeném rozsahu.

   Bez registrace dle nařízení REACH lze na trh uvést tyto látky:
   - humánní a veterinární léčiva
   - potraviny a krmiva (včetně přídavných látek do potravin a krmiv, příchutí)
   - polymery (příslušné monomery v koncentracích ≥ 2% hm. a v celkovém množství ≥ 1 tuna ročně se musí registrovat)
   - účinné látky biocidů a přípravků na ochranu rostlin
   - látky uvedené v příloze IV. nařízení REACH (např. voda, cukr, vápenec)
   - látky uvedené v příloze V. nařízení REACH (např. látky vznikající při konečném použití, přírodní látky pokud nejsou nebezpečné)
   - reimportované látky, které byly před vývozem registrovány podle REACH
   - látky získané recyklací např. z přípravků nebo výrobků; to platí jen pro látky, které již byly dříve registrovány
   - látky pro aplikovaný vývoj a výzkum

   Pozn.: Pokud vyrobená/dovezená látka nedosáhne hranice 1 tuny ročně, mohou se na ni vztahovat jiné povinnosti podle REACH. Tyto povinnosti se odvíjí od charakteru látky (zda se jedná o látku nebezpečnou či nikoliv) a od role, kterou v dodavatelském řetězci zaujímáte.
  • 2.2. Kdo má povinnost registrovat?

   Registraci podle REACH provádí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, pokud:
   - vyrábí látku uvnitř EU
   - dováží látku do EU
   - je výhradním zástupcem jmenovaným podle článku 8 výrobcem ze zemí mimo EU (viz. otázka 6)
   Jakožto zákazníkům OQEMA, s.r.o. Vám registrační povinnost odpadá, jelikož je na nás, abychom Vám dodávali zboží v souladu s legislativou REACH. Z hlediska pojmů REACH jsou naši zákazníci buďto následní uživatelé nebo distributoři.
  • 2.3. Co je to před-registrace a jaké jsou její výhody?

   Před-registrací se rozumí proces předběžné registrace, který probíhal v období od 1. června do 1. prosince 2008. V této fázi mohli všichni výrobci a dovozci tzv. zavedených látek, na které se vztahuje povinnost registrace (viz. otázka 3) podat stručné informace ECHA o látkách, které měli v úmyslu registrovat. Podniky, které provedly tento krok mohou využívat tzv. odkladných lhůt pro plnou registraci (viz. otázka 6). Bez před-registrace musí být každá látka podléhající registraci bezodkladně registrována předtím, než je vyrobena nebo uvedena na trh v EU. Tato povinnost platí již od 1. června 2008.
   Před-registrace je možná i po 1. prosinci 2008, pokud:
   - se jedná o zavedenou látku (viz. otázka 6), která byla poprvé od tohoto data vyrobena nebo dovezena do EU v množství ≥ 1 tuna ročně (samostatně, v přípravku nebo předmětu se zamýšleným uvolňováním)
   - neuplynulo od první výroby/dovozu 1 tuny více než 6 měsíců
   - nezbývá méně než 1 rok do vypršení relevantní odkladné lhůty pro plnou registraci
  • 2.4. Jak fungují odkladné registrační lhůty?

   Byla-li provedena před-registrace, může výrobce/dovozce využívat těchto odkladných lhůt pro plnou registraci:
   - 30. listopadu 2010 pro látky CMR ≥ 1 t/r, R 50-53 ≥ 100 t/r a ostatní látky ≥ 1000 t/r
   - 31. května 2013 pro ostatní látky ≥ 100 t/r
   - 31. května 2018 pro ostatní látky ≥ 1 t/r
   Po uplynutí těchto lhůt musí být před-registrovaná látka registrována podle REACH, do té doby však může být dále uváděna na trh v souladu se stávajícími předpisy.
  • 2.5. Jak poznám, že byla látka před-registrována nebo registrována?

   Potřebné informace se dozvíte přímo z našich webových stránek! V sekci Základní informace si můžete stáhnout naše prohlášení k procesu před-registrace a najdete zde rovněž seznam našich produktů, na které se vztahuje výjimka z povinnosti registrace. O registraci látek Vás budeme informovat prostřednictvím bezpečnostních listů nebo alternativním způsobem u látek, který bezpečnostní list nevyžadují, ale podléhají registraci podle REACH.
 • 3. GHS a CLP
  • 3.1. Co je to GHS a nařízení CLP?

   V rámci struktury Organizace spojených národů byla po dobu dvanácti let pečlivě vyvíjena harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování, jejichž cílem je usnadnit celosvětový obchod a současně zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a výsledkem těchto prací je Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS).
   Za účelem připojit se k GHS vydal 16. prosince 2008 Evropský parlament a Rada Nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, známé také pod zkratkou CLP (Classification, Labelling and Packaging). Nařízení CLP vešlo v platnost dne 20. ledna 2009 a má postupně nahradit současné evropské směrnice o chemických látkách (67/548/EHS) a chemických přípravcích (1999/45/ES). Obě dvě směrnice mají být zrušeny 1. června 2015.

   Nařízení CLP se nevztahuje na:
   - radioaktivní látky
   - látky a směsi pod celním dohledem
   - neizolované meziprodukty
   - látky a směsi pro vědecký výzkum a vývoj
   - odpady
   - v konečném stavu určeném pro spotřebitele rovněž na léčivé humánní a veterinární přípravky, kosmetické přípravky, potraviny a krmiva
  • 3.2. Jaké jsou termíny pro novou klasifikaci a označování podle CLP?

   Nařízení CLP ukládá dva závazné termíny:
   1.1. klasifikace a označování látek (podle kritérií CLP) je povinná od 30. listopadu 2010
   1.2. klasifikace a označování směsí (podle kritérií CLP) je povinná od 31. května 2015
   Klasifikovat a označit chemické výrobky podle nařízení CLP je však možné i před těmito daty. V bezpečnostních listech se přitom do 31. května 2015 uvádí klasifikace podle CLP společně s klasifikací podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES.
   Pro látky a směsi uvedené na trh před těmito závaznými termíny platí dvouletá odkladní lhůta pro přeznačení a přebalení zboží (tj. pro látky do 1. prosince 2012 a pro směsi do 1. června 2017).
 • 4. Bezpečnostní listy
  • 4.1. Jakým způsobem ovlivní REACH a CLP bezpečnostní listy?

   Jak uvádí články 31 a 32 dodavatel musí svým zákazníkům poskytovat informace o dodávaných výrobcích ve standardním formátu, přičemž rozsah těchto informací určuje míra nebezpečnosti produktu. Pro nebezpečné chemikálie se poskytují odběratelům bezpečnostní listy, které svou formou odpovídají příloze II nařízení REACH. V rámci procesu implementace REACH a CLP dojde v bezpečnostních listech k postupným změnám.
   První viditelnou změnou, oproti bezpečnostním listům vypracovaným v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. a vyhláškou č. 231/2004 Sb., bylo přehození kapitol 2 a 3, uvedení e-mailu na osobu zodpovědnou za zpracování bezpečnostního listu a změna názvů jednotlivých kapitol. V souvislosti s těmito pravidly OQEMA, s.r.o. aktualizoval všechny bezpečnostní listy pro nebezpečné látky. Aktuální bezpečnostní listy si můžete stáhnout v sekci Katalog.
   Od 30. listopadu 2010, v souvislosti s působností nařízení CLP, budou bezpečnostní listy dále doplněny o novou klasifikaci a pokyny pro označování (viz. otázka 3.1 a 3.2)
   Pro látky, které pro registraci podle REACH vyžadovaly vytvoření Zprávy o chemické bezpečnosti, bude navíc bezpečnostní list doplněn o expoziční scénáře, které budou představovat samostatnou přílohu.
  • 4.2. Co jsou to expoziční scénáře a určená použití?

   Expoziční scénáře jsou součástí tzv. Zprávy o chemické bezpečnosti, jejíž vytvoření je nutné pro registraci látek v množství ≥ 10 tun za rok na žadatele o registraci. Cílem posouzení chemické bezpečnosti je určit podmínky užití, za nichž je lze látku používat bezpečně po celou délku trvání jejího životního cyklu. Expoziční scénáře jsou pak klíčovým nástrojem k modelaci bezpečného použití látky a jsou přílohou bezpečnostního listu registrované látky. Pokud scénář expozice látky nebo přípravku nepokrývá vaše použití nebo použití vašich zákazníků, pravděpodobně budete muset sami provést posouzení.
   Jako následní uživatelé však máte právo informovat dodavatele o způsobu použití látky nejpozději 12 měsíců před uplynutím relevantní registrační lhůty (tj. před 1. prosincem 2009 v případě registrační lhůty 30. listopadu 2010 apod.), aby mohl dodavatel přidat tato použití do registračních dokumentů a zařadit tak vaše použití mezi tzv. určená použití.
   V případě, že obdržíte bezpečnostní list s expozičním scénářem, který vaše použití nepokrývá, informujte nás pomocí kontaktního formuláře.
 • 5. Omezování a povolování
  • 5.1. Co jsou to látky SVHC?

   Látky vzbuzující mimořádné obavy neboli SVHC látky (Substance of Very High Concern) jsou látky, které pro svou nebezpečnost byly v souladu s článkem 59 zařazeny na tzv. list kandidátů a jsou tedy předmětem diskuze o zařazení do přílohy XIV nařízení REACH týkající se povolování výroby, uvádění na trh a používání některých chemických látek. Současný seznam SVHC látek lze najít na adrese: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp
   Látky jsou zařazovány na seznam kandidátů na návrh Komise nebo členských států, pokud splní některé z těchto kritérií:
   - karcinogenní kategorie 1 a 2
   - mutagenní kategorie 1 a 2
   - reprodukčně toxické kategorie 1 a 2
   - PBT a vPvB
   - jiné nebezpečnosti (např. látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti, látka pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí)
  • 5.2. Obsahují některé z produktů OQEMA, s.r.o. látky SVHC?

   V tabulce níže naleznete seznam výrobků z našeho sortimentu, které obsahují látky SVHC v množství větším než 0,1 % hmotnostních.
   Název produktucharakterSVHC složkaCASEINECSobsah
   Dimethylformamidlátka N,N-dimethylformamid68-12-2200-679-5>99%
   Kyselina boritálátkaKyselina boritá10043-35-3233-139-2>99%
   Lipaton SB 29Y41směsnonylfenol, rozvětvený, EO68412-54-4 ≤3,4%
   Lipaton SB 33Y10směsnonylfenol, rozvětvený, EO68412-54-4 ≤ 2 %
   Lipaton SB 5813směs4-nonylfenol, rozvětvený, EO127087-87-0 ≤ 2 %
   Morfolinlátka obsahující nečistoty2-methoxyethanol109-86-4203-713-7 <0,5%
   N-methylpyrrolidonlátka1-Methyl-2-pyrrolidon872-50-4212-828-199%
   Perboritan sodný tetrahydrátlátkaPerboritan sodný (tetrahydrát)37244-98-7234-390-0>96%
   Slovafol 906látka obsahující nečistoty4-nonylfenol, rozvětvený84852-15-3284-325-5≤ 1%
   Slovafol 906látka4-nonylfenol, rozvětvený, EO127087-87-0 ≤100%
   Slovafol 909látka obsahující nečistoty4-nonylfenol, rozvětvený84852-15-3284-325-5≤0,1%
   Slovafol 909látka4-nonylfenol, rozvětvený, EO127087-87-0 ≤100%
   Slovamix TZsměs4-nonylfenol, rozvětvený, EO127087-87-0 35 %

   Tetraboritan sodný(borax) 5H2O

   látkaTetraboritan disodný12179-04-3215-540-4>99%
    

   Tetraboritan sodný

   (borax) 10H2O 

   látkaTetraboritan disodný1303-96-4215-540-4>99%
  • 5.3. Podléhají již některé látky povolení podle REACH?

   Ano. V tabulce níže naleznete seznam výrobků z našeho sortimentu, které obsahují látky podléhající povolení.

   Název produktuSložka CAS EINECS Obsah Nejzazší datum podání žádosti Datum zániku 
   Dichroman draselnýDichroman draselný7778-50-9231-906-6>99%21.3.201621.9.2017
   Extir A 3000 AEHBCDD 3194-55-6 221-695-9 ≤ 2,5%21.1.2014 21.7.2015 
   Extir A 5000 AEHBCDD 3194-55-6 221-695-9 ≤ 2,5%21.1.2014 21.7.2015 
   Koplen F 0814HBCDD 3194-55-6 221-695-9 ≤ 1% 21.1.2014 21.7.2015 
   Koplen F 1020HBCDD3194-55-6  221-695-9  ≤ 1%21.1.2014  21.7.2015  
   Oxid chromovýOxid chromový1333-82-0215-607-8>99%21.3.201621.9.2017
   SCONAPOR F 038HBCDD 3194-55-6 221-695-9 >0,1% 21.1.2014 21.7.2015 
   SCONAPOR F 138 HBCDD 3194-55-6 221-695-9 >0,1% 21.1.2014 21.7.2015 
   SCONAPOR F 238 HBCDD 3194-55-6 221-695-9 >0,1% 21.1.2014 21.7.2015 
   SCONAPOR F 338 HBCDD 3194-55-6 221-695-9 >0,1% 21.1.2014 21.7.2015 
   SCONAPOR F 438 HBCDD 3194-55-6 221-695-9 >0,1% 21.1.2014 21.7.2015 
   Styropor F 215 HBCDD3194-55-6  221-695-9  ≤ 1%  21.1.2014 21.7.2015
   Styropor F 315 HBCDD 3194-55-6  221-695-9  ≤ 1% 21.1.2014 21.7.2015
   TrichlorethylenTrichlorethylen79-01-6201-167-4>99%21.10.201421.4.2016
  • Nařízení REACH stanoví, aby agentura ECHA ze „seznamu kandidátů" (viz.otázka 5.1) vybrala ty látky, které mají být přednostně zařazeny do přílohy XIV nařízení REACH („seznam látek podléhajících povolení"), a poté doporučí záznamy přílohy XIV týkající se těchto látek Evropské komisi. První doporučení předložila agentura ECHA Evropské komisi dne 1. června 2009. Agentura ECHA bude vydávat doporučení nejméně každý druhý rok. Návrhy jsou dostupné na adrese: 
   http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec_en.asp 

  • 5.4. Podléhají již některé látky omezení podle REACH?

   Ano. Nařízení komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009 doplnilo přílohu XVII nařízení REACH týkající se omezení výroby, uvádění na trh a používání některých chemických látek, přípravků (směsí) a předmětů. Toto nařízení současně zrušilo českou vyhlášku č. 221/2004 Sb.

 • 6. Slovníček dalších pojmů

  SIEF = fórum pro výměnu informací, které sdružuje potenciální registranty téže látky a má usnadnit jejich vzájemnou komunikaci a koordinaci v přípravě registrační dokumentace. Cílem fóra je především zamezit zbytečným testům na obratlovcích a dosáhnout shody v klasifikaci látky. Fungování SIEFU nemá žádná závazná pravidla a je tedy na každém spolku, jak vzájemnou komunikaci uchopí. Každý SIEF si zvolí tzv. lead registranta, který předkládá hromadnou registraci pro danou látku.
  Výhradní zástupce = výrobci ze zemí mimo EU mají možnost jmenovat v souladu s článkem 8 svého výhradního zástupce v EU, který je zastupuje při registraci látky a při komunikaci s ECHA.
  CMR = látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci – dají se u nich očekávat omezující podmínky, mohou být předmětem diskuzí o zařazení do přílohy XIV (látky podléhající povolení)
  PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxické látky – nová klasifikace, která může u některých látek nastat, souvisí opět s omezujícími podmínkami
  vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky – viz předchozí zavedená látka = látka splňující alespoň jedno z těchto kritérií:
  - je uvedena v seznamu EINECS
  - byla alespoň jednou vyrobena v EU během 15 let před 1. červnem 2007, ale nebyla uvedena na trh
  - byla klasifikována jako tzv. no-longer polymer