Politika Integrovaného systému řízení

 

 

 

"JAKOST JE NAŠÍ PRIORITOU"

 


CÍLEM SPOLEČNOSTI OQEMA, s.r.o. JE DODÁVAT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM CHEMIKÁLIE V KVALITĚ A MNOŽSTVÍ, KTERÉ POTŘEBUJÍ, VČAS, NA SPRÁVNÉ MÍSTO A TAK, ABY TO OPTIMALIZOVALO JEJICH PROVOZNÍ NÁKLADY.

 

Politika integrovaného systému řízení společnosti OQEMA, s.r.o. je vhodná pro účely a kontext organizace a podporuje její strategické zaměření.

Je zaměřena na zabezpečení vysoké kvality výrobků a služeb, vycházející z požadavků a potřeb zákazníků, zainteresovaných stran a zákonných požadavků legislativy se současnou minimalizací dopadů činnosti společnosti na životní prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a spoluprací s dodavateli a zákazníky.

Zavedením a stálým rozvojem integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001 a ISO 1400, plněním podmínek standardů bezpečnosti krmiv HACCP a GMP+ a zákona o Prevenci závažných havárií (PZH) prokazujeme komplexní odpovědnost společnosti OQEMA, s.r.o..

Politika integrovaného systému řízení je závazkem všech zaměstnanců naší společnosti.OQEMA se zavazuje 


Zákazníkům: 

 • znát individuální potřeby zákazníků a poskytnout jim servis s jasně deklarovanými parametry,
 • nakupovat chemikálie od výrobců s jasně deklarovanou jakostí,
 • přihlížet při výběru dodavatelských firem a obchodních partnerů k jejich přístupu k řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
 • manipulovat, přepravovat a skladovat výrobky vždy s ohledem na zachování jejich jakosti a bezpečnosti (ať už z pohledu bezpečnosti krmiv, potravin, popř. farmacie nebo kosmetiky), a prevenci závažných havárií v souladu s platnými legislativními a normativními předpisy,
 • být pružným dodavatelem, protože pružnost a přesnost minimalizují náklady zákazníka,
 • neustále zlepšovat integrovaný systém řízení a jeho efektivnost, tj. průběžně a trvale zlepšovat úroveň prováděných procesů, výrobků a služeb.


Dodavatelům:

 • zachovávat původní jakost výrobků pro koncového zákazníka,
 • dlouhodobě budovat pozici spolupracujících výrobců chemikálií na našem trhu,
 • přinášet dodavatelům informace o trendech a změnách na trhu koncových zákazníků.


Konkurentům:

 • zachovávat pravidla férové soutěže a získávat nové zákazníky především vyšší kvalitou zboží a služeb.


Komunitě:

 • být odpovědný vůči životnímu prostředí, minimalizovat rizika v oblasti bezpečnosti/ prevence závažných havárií a environmentu, podnikat v plném souladu s platnou legislativou.
 • trvale snižovat rizika vzniku závažných havárií a negativních vlivů činnosti společnosti na životní prostředí. Eliminovat jejich možné dopady na zaměstnance, okolní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek v okolí areálů společnosti. Prioritní oblasti pro společnost je nakládání s odpady, emise, likvidace ekologické zátěže,
 • uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií, pracovišť, při zavádění nových činností a procesů,

 • podporovat neziskové aktivity a celkový rozvoj v regionech, kde působí.


Zaměstnancům:

 • dlouhodobě rozvíjet dovednosti a schopnosti svých zaměstnanců,
 • být odpovědným zaměstnavatelem dbalým na zásady bezpečnosti práce,
 • motivovat každého zaměstnance, který má vliv na jakost výrobků a služeb, ochranu životního prostředí a prevenci závažných havárií ke stálému zlepšování a růstu produktivity.

 

Plnění programu ISŘ 

Pro dosažení záměrů Politiky ISŘ jsou vedením společnosti každoročně vyhlašovány cíle ISŘ a programy PZH, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k vyloučení identifikovaných rizik. Plnění cílů a programů je pravidelně ověřováno a vyhodnocováno vedením společnosti. Systém ISŘ je periodicky prověřován v rámci interních auditů a přezkoumáván vedením společnosti.
 

Informace o veřejné přístupnosti Politiky ISŘ

Politika ISŘ je volně přístupná zaměstnancům, smluvním partnerům a ostatním zainteresovaným stranám na webových stránkách společnosti.

 

Závazek vedení společnosti


Vrcholové vedení společnosti se zavazuje 

 • vytvořit potřebné materiálové, personální a finanční zdroje pro plnění Politiky a Cílů integrovaného systému řízení, včetně vytvoření podmínek pro získávání dostupných informací v oblasti životního prostředí v nejširším pohledu a externí spolupráce v dané oblasti,
 • podporovat veškeré úsilí zaměstnanců zaměřené k plnění cílů a požadavků politiky.