Politika Integrovaného systému řízení

 

 

 

"JAKOST JE NAŠÍ PRIORITOU"

 


CÍLEM SPOLEČNOSTI JE DODÁVAT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM CHEMIKÁLIE V KVALITĚ A MNOŽSTVÍ, KTERÉ POTŘEBUJÍ, VČAS, NA SPRÁVNÉ MÍSTO A TAK, ABY TO OPTIMALIZOVALO JEJICH PROVOZNÍ NÁKLADY.

 

Politika integrovaného systému řízení společnosti OQEMA je zaměřena na zabezpečení vysoké kvality výrobků a služeb, vycházející z požadavků a potřeb zákazníků, zainteresovaných stran a zákonných požadavků legislativy se současnou minimalizací dopadů činnosti společnosti na životní prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Tyto požadavky chce společnost naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a spoluprací s dodavateli a zákazníky. 

Zavedením a stálým rozvojem integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001 a ISO 1400, plněním podmínek standardů bezpečnosti krmiv HACCP a GMP+a zákona o Prevenci závažných havárií (PZH) prokazujeme komplexní odpovědnost společnosti OQEMA.

Politika integrovaného systému řízení je závazkem všech zaměstnanců naší společnosti.OQEMA se zavazuje 


zákazníkům: 

 • znát individuální potřeby zákazníků a poskytnout servis s jasně deklarovanými parametry
 • nakupovat chemikálie od výrobců s jasně deklarovanou jakostí
 • manipulovat, přepravovat a skladovat výrobky vždy s ohledem na zachování jejich jakosti a platnou legislativu
 • být pružným dodavatelem, protože pružnost a přesnost minimalizují náklady zákazníka
 • neustále zlepšovat integrovaný systém řízení a jeho efektivnost, tj. průběžně a trvale zlepšovat úroveň prováděných procesů, výrobků a služeb


dodavatelům:

 • zachovávat původní jakost výrobků pro koncového zákazníka
 • dlouhodobě budovat pozici spolupracujících výrobců chemikálií na našem trhu
 • přinášet dodavatelům informace o trendech a změnách na trhu koncových zákazníků


konkurentům:

 • zachovávat pravidla férové soutěže a získávat nové zákazníky především vyšší kvalitou zboží a služeb


komunitě:

 • být odpovědný vůči životnímu prostředí, minimalizovat rizika v oblasti bezpečnosti a enviromentu, podnikat v plném souladu s platnou legislativou
 • trvale snižovat rizika vzniku závažných havárií a negativních vlivů činnosti společnosti na životní prostředí. Eliminovat jejich možné dopady na zaměstnance, okolní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek v okolí areálů společnosti
 • uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií, pracovišť, při zavádění nových činností a procesů

 • podporovat neziskové aktivity a celkový rozvoj v regionech, kde působí


zaměstnancům:

 • dlouhodobě rozvíjet dovednosti a schopnosti svých zaměstnanců
 • být odpovědným zaměstnavatelem dbalým na zásady bezpečnosti práce
 • motivovat každého zaměstnance, který má vliv na jakost výrobků a služeb ke stálému zlepšování a růstu produktivity

 

Plnění programu ISŘ 

Pro dosažení záměrů Politiky ISŘ jsou vedením společnosti každoročně vyhlašovány cíle ISŘ a programy PZH, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k vyloučení identifikovaných rizik. Plnění cílů a programů je pravidelně ověřováno a vyhodnocováno vedením společnosti. Systém ISŘ je periodicky prověřován v rámci interních auditů a přezkoumáván vedením společnosti.
 

Informace o veřejné přístupnosti Politiky ISŘ

Politika ISŘ je volně přístupná zaměstnancům, smluvním partnerům a ostatním zainteresovaným stranám na webových stránkách společnosti.

 

Závazek vedení společnosti


Vrcholové vedení společnosti se zavazuje 

 • vytvořit potřebné materiálové, personální a finanční zdroje pro plnění Politiky integrovaného systému řízení a Cílů kvality, včetně vytvoření podmínek pro získávání dostupných informací v oblasti životního prostředí v nejširším pohledu a externí spolupráce v dané oblasti
 • podporovat veškeré úsilí zaměstnanců zaměřené k plnění cílů a úkolů politiky jakosti a životního prostředí, včetně pravidelné kontroly plnění a aktualizace těchto
  dokumentů